AI vs. člověk: Překlad Pýchy a předsudku

Pokud se překladem a jazyky aspoň trochu zabýváte, určitě vám během posledního roku neunikla diskuze okolo překladu a umělé inteligence (AI). V různých článcích a na sociálních sítích si nejenom překladatelé pokládají otázky ohledně AI, na které je hrozně těžké odpovědět. Budou překladatelé nahrazeni umělou inteligencí? Máme AI k překladu používat (a případně kdy a proč)? Co pro nás vlastně AI v běžném pracovním životě znamená?

Během krátké doby se toho okolo AI událo opravdu hodně a není snad týdne, kdy by se neobjevila nějaká převratná novinka. Když jsem se ale chtěla dozvědět víc informací ohledně AI a překládání do češtiny, nenarazila jsem na internetu na moc článků. Většina je jen PR překladatelských agentur, které tvrdí, jak AI budou používat rozumně a překladatelé u nich budou mít stále dost práce (otázka, za kolik peněz). A pak jsem objevila zajímavý článek od Jana Kulveita, který zkusil přeložit ukázku ze sbírky povídek od Grega Egana pomocí DeepL a GPT-4, a pak nechal lidi na Facebooku zhodnotit, jestli se jim líbil víc lidský překlad, nebo ten strojový. Článek je ale už z loňského srpna, a tak mě napadlo, že by bylo zajímavé podobnou studii provést znova a porovnat překlad od více AI technologií.

Zkusila jsem tedy umělou inteligenci nechat přeložit úryvek z románu Pýcha a předsudek, který je v public domain. K překladu jsem bezplatné verze služeb ChatGPT 3.5 od OpenAI, Gemini od Googlu a Copilot od Microsoftu. Překlady od AI budu porovnávat i se třemi lidskými překlady, a to od Evy Kondrysové (z roku 1967), Boženy Šimkové (1949) a Františka Nosky (1946). Všechny ukázky českých překladů podléhají autorským právům. Nový překlad z roku 2017 od Kateřiny Hilské bohužel nemám k dispozici, pokud někdo ano, budu ráda, když úryvky porovnávané v mém článku pošlete do komentáře.

Pokud vás zajímá trocha historie českých překladů Pýchy a předsudku, tak si můžete rozkliknout políčko níže.

Historie překládání Pýchy a Předsudku do češtiny

Román Pýcha a předsudek od Jane Austenové byl poprvé vydán v překladu Františka Nosky roku 1946 v nakladatelství Škubal & spol. Druhý překlad byl vydán už o tři roky později v roce 1949. Jeho autorkou je Božena Šimková a vyšel u nakladatele Jana Laichtera. Proč vyšly oba překlady tak brzo po sobě? Možná Jan Laichter o existenci předchozího překladu nevěděl, a navíc se mohlo stát, že překlady vznikaly souběžně. Překlad Boženy Šimkové byl totiž pravděpodobně připraven k vydání už za nacistické okupace, ale kvůli nějakému úřednímu zásahu bylo jeho vydání odloženo. Přestože se tedy zdá, že Noska přeložil Pýchu a předsudek dřív než Šimková, ve skutečnosti to bylo možná naopak

Ve své bakalářské práci jsem porovnávala mimo jiné kvalitu českých překladů Pýchy a předsudku. Zjistila jsem, že překlad Františka Nosky obsahuje hodně chyb, které často ovlivňují srozumitelnost překladu. Noska občas upravuje nebo dokonce vynechává některé věty, má omezenou slovní zásobu a používá hodně anglicismů. 

Překlad Boženy Šimkové byl vydán u významného nakladatele a vůdčí osobnosti českého literárního života Jana Laichtera, kdežto Noskův překlad vyšel u malého nakladatelství Škubal & spol. Toto nakladatelství působilo pouze v letech 1946 až 1949 a zaměřovalo se hlavně na anglickou beletrii a příručky pro motoristy. Rozdílná prestiž obou nakladatelství by také mohla být důvodem nízké kvality Noskova překladu. Překlad Boženy Šimkové se čte lépe než Noskův, ale stále se v něm nachází chyby a problematické pasáže. 

Třetí český překlad pochází až z roku 1967 a jeho autorkou je Eva Kondrysová, která je oblíbenou českou překladatelkou Austenových děl. Od roku 1967 vyšlo mnoho reedicí jejího překladu Pýchy a předsudku u různých českých nakladatelů. Překlad Evy Kondrysové se obecně čte přijemně a plynule a neobsahuje skoro žádné chyby. 

V roce 2017 Pýchu a předsudek nově přeložila Kateřina Hilská, ale ještě jsem ho bohužel nečetla.


Pokud nevíte, jak přesně AI funguje, určitě doporučuju, abyste si přečetli nějaké články například od Tomáše Kaplera, které vám poskytnou skvělý úvod do AI. 


Nejdřív jsem se umělé inteligence zeptala, jak se beletrie překládá a jak by popsala překladatelský proces za pomoci teorie překladu. Prompty a odpovědi jsou v angličtině, osobně se mi tak s AI lépe komunikuje, ale můžete si s ní psát i česky. Odpovědi od AI si můžete rozbalit a zase sbalit kliknutím na šipku vpravo od názvu jednotlivých AI. Jedná se samozřejmě o odpovědi, které AI sestavila přímo pro mě. Když se AI zeptáte vy, dostanete jiné výsledky.

Než jsem článek dopsala, vyšla mezitím nová verze ChatGPT (GPT‑4o). Zkusím ji nechat tenhle úryvek přeložit v dalším článku.

Prompt:

Imagine you are a professional translator of fiction from English to Czech. Explain how a work of fiction is translated and describe the process using knowledge from translation theory.

ChatGPT

Translating fiction from English to Czech involves a complex process that goes beyond mere linguistic conversion. It requires a deep understanding of both languages, cultures, and literary techniques. Here’s a breakdown of the process, drawing from translation theory:

 1. Understanding the Source Text: The translator begins by thoroughly understanding the source text. This involves grasping not only the literal meaning of the words but also the nuances, cultural references, and subtext. In fiction, understanding the characters, plot dynamics, and thematic elements is crucial.
 2. Cultural Contextualization: Fictional works are often deeply embedded in the cultural context of the source language. The translator must be sensitive to these cultural nuances and find equivalent expressions or references in the target language that resonate with the target audience. For example, idioms, jokes, or historical references may need to be adapted or replaced.
 3. Linguistic Considerations: Translating fiction requires more than just linguistic accuracy. It demands creativity and literary flair to convey the author’s style and voice effectively in the target language. This involves making decisions about word choice, sentence structure, and tone to capture the essence of the original text.
 4. Translating Character Voices: Each character in a work of fiction has a distinct voice and personality. The translator must ensure that these voices are preserved in the translation. This may involve using different dialects, speech patterns, or vocabulary to reflect the character’s identity in the target language.
 5. Maintaining Literary Devices: Fiction often employs various literary devices such as metaphors, similes, symbolism, and imagery to convey meaning and evoke emotions. The translator must be adept at recognizing these devices and finding equivalent ways to recreate their impact in the target language.
 6. Editing and Revising: Once the initial translation is complete, the translator revises and refines the text to ensure accuracy, coherence, and fidelity to the original work. This may involve multiple rounds of editing and feedback from editors or literary experts.
 7. Cultural Sensitivity: Translating fiction requires sensitivity to cultural differences and potential sensitivities in the target audience. Certain themes, references, or expressions may need to be adapted or explained to avoid misunderstandings or offense.
 8. Reader Reception: Ultimately, the success of a translated work of fiction depends on how well it resonates with the target audience. The translator must consider the preferences, expectations, and literary conventions of Czech readers while maintaining the integrity of the original text.

By following these principles and processes, a professional translator can effectively convey the richness and complexity of a work of fiction from English to Czech, allowing readers to experience the story and its nuances in their own language and cultural context.

Gemini

Okay, put yourself in my shoes – a professional translator specializing in bringing English fiction to life in Czech. Translating a novel goes beyond a simple word-for-word swap. It’s a creative dance between two languages and cultures, guided by the principles of translation theory. Here’s a glimpse into the process:

1. Deep Dive:

First, I immerse myself in the world the author created. I read the entire work multiple times, paying close attention to the narrative voice, character development, and cultural references. This initial phase allows me to grasp the author’s intent and the overall tone of the story.

2. Navigating the Nuances:

Informed by my understanding of the text, I delve into the specifics. Here, translation theory comes into play. Equivalence Theory, for instance, reminds me to find the closest natural equivalent in Czech that captures the original meaning while considering cultural context. For example, a witty British turn of phrase might need a different approach than a literal translation to retain its humor for a Czech audience.

3. Domestication vs. Foreignization:

Another crucial decision involves the level of adaptation. Domestication leans towards making the text more familiar to the Czech reader. I might use common Czech expressions or historical references to make the story flow more naturally. However, foreignization prioritizes preserving the original cultural flavor. Here, I might retain specific idioms or untranslatable words with explanatory footnotes, allowing the Czech reader a glimpse into the original cultural context.

4. Maintaining the Melody:

Beyond meaning, I pay close attention to the rhythm and style of the prose. Faithfulness to the Original Theory emphasizes preserving the author’s voice and the overall aesthetic experience. I might analyze sentence structures, word choice, and the use of figurative language to ensure the translated text carries the same emotional weight and lyrical quality as the source text.

5. Collaboration and Revision:

Translation is rarely a solitary act.(!) Depending on the project, I might collaborate with editors and the author to ensure the translation reflects their vision. Revision is also key. I’ll revisit the translated text, reading it aloud to identify clunky phrases or inconsistencies. This final polish ensures the translated work reads smoothly and conveys the intended meaning.

Translating fiction isn’t just about mechanics; it’s about recreating the magic of the story in a new language. By drawing on translation theory and my own understanding of both languages and cultures, I strive to bridge the gap and offer Czech readers a captivating journey through the author’s world.

Copilot

Translating a work of fiction from English to Czech, or any language pair, is a complex and nuanced process that involves much more than simply converting words from one language to another. It requires a deep understanding of both the source and target languages, as well as their respective cultures. Here’s an overview of the process, informed by translation theory:

 1. Text Analysis: The translator begins by thoroughly reading the original text to understand its themes, style, and nuances. This includes the narrative voice, character development, and literary devices used.
 2. Cultural Contextualization: Fiction often contains cultural references that may not have direct equivalents in the target language. The translator must decide how to handle these, whether by finding a close cultural equivalent, providing a footnote, or using a more descriptive translation.
 3. Lexical Choices: The translator selects words in the target language that best convey the meaning and tone of the original text. This can be challenging when the source language has words with no direct translation.
 4. Preserving Style: The style of the original author is a crucial element in fiction. Translators strive to maintain the author’s voice and rhythm, which may involve creative solutions to convey the same effect in the target language.
 5. Dialogue Translation: Conversational language often includes idioms, slang, and colloquialisms. The translator must find ways to convey these in the target language while keeping the dialogue natural and believable.
 6. Drafting and Revising: The translator produces a first draft, which is then revised multiple times. This process involves checking for accuracy, consistency, and flow.
 7. Editing and Proofreading: Once the translator is satisfied with the translation, it goes through editing and proofreading stages, often involving other professionals, to ensure the absence of errors and to polish the final product.
 8. Feedback and Finalization: If possible, the translator will seek feedback from native speakers or experts in the target language. The translation is then finalized and prepared for publication.

Throughout this process, the translator must balance fidelity to the original text with the need to produce a readable and engaging work in the target language. This often involves creative problem-solving and a deep appreciation for the art of translation. The goal is not only to translate the words but to capture the spirit and essence of the original work.

ChatGPT a Copilot podrobně popisují jednotlivé kroky překladatelského procesu, oproti tomu Gemini pojala zadání volněji a kreativněji. Nenabízí přesné postupy krok za krokem, ale použila poznatky z teorie překladu (a některé teorie i konkrétně zmiňuje). Taky je docela užitečné, že Gemini barevně označí text, který může být nějak problematický (například k větě “Translation is rarely a solitary act” přidala vykřičník a poznámku, že tahle informace nemusí být pravdivá a mám si ji víc ověřit.)

Dále jsem AI řekla,aby provedla analýzu zdrojového textu.

Prompt:

Now, based on the steps you provided, I would like you to translate the following excerpt from a book called Pride and Prejudice by Jane Austen. Act as a professional translator and start with step 1 (Understanding the Source Text / Deep Dive / Text Analysis –⁠⁠⁠⁠⁠⁠  podle toho, jak každá z AI nazvala svůj první krok).

Níže následuje úryvek, který jsem po AI chtěla přeložit:

Pride and Prejudice –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ excerpt

Elizabeth Bennet had been obliged, by the scarcity of gentlemen, to sit down for two dances; and during part of that time, Mr. Darcy had been standing near enough for her to hear a conversation between him and Mr. Bingley, who came from the dance for a few minutes, to press his friend to join it.

„Come, Darcy,“ said he, „I must have you dance. I hate to see you standing about by yourself in this stupid manner. You had much better dance.“

 „I certainly shall not. You know how I detest it, unless I am particularly acquainted with my partner. At such an assembly as this it would be insupportable. Your sisters are engaged, and there is not another woman in the room whom it would not  be a punishment to me to stand up with.“

„I would not be so fastidious as you are,“ cried Mr. Bingley, „for a kingdom! Upon my honour, I never met with so many pleasant girls in my life as I have this evening; and there are several of them you see uncommonly pretty.“

You are dancing with the only handsome girl in the room,“ said Mr. Darcy, looking at the eldest Miss Bennet.

„Oh! She is the most beautiful creature I ever beheld! But there is one of her sisters sitting down just behind you, who is very pretty, and I dare say very agreeable. Do let me ask my partner to introduce you.“

„Which do you mean?“ and turning round he looked for a moment at Elizabeth, till catching her eye, he withdrew his own and coldly said: „She is tolerable, but not handsome enough to tempt me; I am in no humour at present to give consequence to young ladies who are slighted by other men. You had better return to your partner and enjoy her smiles, for you are wasting your time with me.“

Mr. Bingley followed his advice. Mr. Darcy walked off; and Elizabeth remained with no very cordial feelings toward him. She told the story, however, with great spirit among her friends; for she had a lively, playful disposition, which delighted in anything ridiculous.

ChatGPT

Step 1: Understanding the Source Text

The excerpt from Pride and Prejudice by Jane Austen depicts a scene where Elizabeth Bennet interacts with Mr. Darcy and Mr. Bingley at a dance. Elizabeth is obliged to sit out two dances due to a shortage of partners, during which she overhears a conversation between Mr. Darcy and Mr. Bingley. Mr. Bingley encourages Mr. Darcy to join the dance, but Mr. Darcy refuses, expressing his disdain for dancing unless he is familiar with his partner. Mr. Bingley disagrees, praising the company of the ladies present, while Mr. Darcy remains unimpressed. He singles out Elizabeth’s sister, Jane, as the only attractive woman in the room and dismisses Elizabeth as merely „tolerable.“ Elizabeth, feeling slighted, shares the incident with her friends, showcasing her spirited and playful nature.

Now, armed with a thorough understanding of the source text, I can proceed with translating it into Czech, considering cultural nuances, linguistic conventions, and the intended impact on the target audience.

Gemini

Deep Dive into Pride and Prejudice Excerpt (Step 1)

As a professional translator, this first step involves a thorough analysis of the excerpt from Pride and Prejudice. Here’s what I’m focusing on:

Characters and Relationships:

 • Elizabeth Bennet: The protagonist, a young woman with a lively personality.
 • Mr. Darcy: A proud and aloof gentleman with high standards.
 • Mr. Bingley: A friendly and sociable gentleman, Mr. Darcy’s close friend.
 • Elizabeth’s Sisters: Mentioned but not directly involved in this scene.

Plot and Setting:

 • A social gathering, possibly a ball, with dancing as a central activity.
 • There seems to be a shortage of eligible gentlemen for dancing.

Themes and Style:

 • Pride and Prejudice: The title suggests these themes might be present in the conversation between Mr. Darcy and Mr. Bingley.
 • Social Class and Status: Mr. Darcy’s comments hint at his belief in social hierarchy.
 • Wit and Irony: The excerpt seems to have a playful and ironic tone, especially from Elizabeth’s perspective.
 • Dialogue: The entire scene is driven by conversation, revealing character traits and social dynamics.

Cultural References:

 • The concept of a formal social gathering with dancing might require some adaptation depending on the target Czech audience’s familiarity.

Overall Tone:

The passage seems to be a blend of social commentary, lighthearted humor, and a touch of underlying tension between Elizabeth and Mr. Darcy.

By understanding these elements, I can approach the translation with a clearer vision of how to capture the essence of the scene in Czech.

Copilot

I’m glad to assist with the translation process. However, I must clarify that I cannot provide a direct translation of copyrighted text. Instead, I can offer a detailed analysis of the excerpt from “Pride and Prejudice” by Jane Austen, which would be the first step in the translation process.

Text Analysis: The excerpt presents a scene from a social gathering where Elizabeth Bennet experiences an indirect slight from Mr. Darcy. The language used is formal and characteristic of the early 19th century, with a focus on social etiquette and interpersonal dynamics. The dialogue reveals character traits and social values, such as Mr. Darcy’s pride and Elizabeth’s wit.

In translating this text, one would need to consider the historical context and the subtleties of social class distinctions. The challenge would be to convey the nuances of the characters’ speech and the underlying tension in the conversation while maintaining the period-appropriate tone in Czech.

The translator would also need to be mindful of the idiomatic expressions and the connotations of certain phrases to ensure that the translation remains faithful to the original text’s intent and emotional impact.

If you’re interested in a summary or an analysis of the themes and characters in this excerpt, I can certainly provide that. Let me know how you’d like to proceed!

ChatGPT sepsala vlastně jen takové shrnutí toho, co se v úryvku odehrává. Podobně je na tom Copilot, který ale navíc zmiňuje i jazykový styl a dialogy, včetně toho, na co by si překladatel měl dávat pozor –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tedy historický kontext, společenskou situaci, rozdělení lidí na třídy atp. Také nabízí, že provede analýzu témat a postav. Gemini rovnou rozdělila svou odpověď na pět částí. Zmiňuje postavy a jejich charakteristiku, kde se děj odehrává, zápletku, téma i styl. Vše je napsané přehledně a při psaní nějaké eseje do školy by to jistě ušetřilo dost práce. 

Je zajímavé, že Copilot jako jediný zmínil, že nemůže překládat text, na který se vztahují autorská práva. Neověřil si ale už, že anglický text Pride and Prejudice je v public domain, takže se s ním dá volně nakládat. Upozornila jsem ho na to v dalším promptu a hle, s překladem už nemá problém. Přijde mi ale užitečné, že tohle Copilot zmínil, protože autorské právo bude v budoucnu při práci s AI stále ožehavějším tématem.

Pak jsem AI požádala, aby pomocí dalších kroků ze svého překladatelského postupu našla nějaké pasáže, které bude složité přeložit, a zkusila najít dobré řešení. 

ChatGPT prompt:

Now apply the knowledge from steps 2 to 5 you provided to the excerpt. Find some passages that might be difficult to translate and try to find a good solution in Czech.

ChatGPT

Step 2: Cultural Contextualization

Translating the cultural context of Pride and Prejudice requires attention to social norms, manners, and customs of early 19th-century England. This includes understanding the significance of social events like dances, the etiquette surrounding interactions between men and women, and the hierarchical structure of society. Additionally, Czech readers may not be familiar with the specific nuances of English social classes and aristocratic behavior, so certain cultural references may need to be adapted or explained.

Step 3: Linguistic Considerations

The language used in Pride and Prejudice reflects the formal and polite speech of the Regency era. Translating this into Czech requires finding equivalents that convey the appropriate tone and register while ensuring readability and naturalness. This may involve selecting words and expressions that evoke a similar sense of elegance and refinement.

Step 4: Translating Character Voices

Each character in Pride and Prejudice has a distinct voice and personality, which must be preserved in the translation. Mr. Darcy’s aloofness, Mr. Bingley’s amiability, and Elizabeth’s wit are essential characteristics that need to come through in the Czech version. This involves choosing language and dialogue that accurately represent the characters‘ traits while remaining faithful to the original text.

Difficult Passages and Solutions:

 1. „I hate to see you standing about by yourself in this stupid manner.“Translation: „Nemohu snášet, že tu stojíš sám v této hloupé pozici.“
 2. „She is tolerable, but not handsome enough to tempt me.“Translation: „Je přijatelná, ale ne dostatečně pohledná, abych se nechal svést.“
 3. „Your sisters are engaged, and there is not another woman in the room whom it would not be a punishment to me to stand up with.“Translation: „Tvé sestry jsou zadané a v této místnosti není žádná jiná žena, s níž by bylo pro mě příjemné tančit.“
 4. „I would not be so fastidious as you are, for a kingdom!“Translation: „Nebudu tak příliš pečlivý jako ty, ani za království!“

These translations attempt to capture the essence of the original dialogue while adapting it to fit the linguistic and cultural context of Czech readers. They aim to convey the characters‘ personalities, attitudes, and the nuances of their interactions effectively.

Gemini prompt:

Now apply the knowledge from steps 2 to 4 you provided to the excerpt. Find some passages that might be difficult to translate and try to find a good solution in Czech.

Gemini

Translation Challenges and Solutions (Steps 2-4)

Here are some passages from the excerpt that might pose translation challenges, along with potential solutions based on the translation principles discussed:

Challenge 1: „Scarcity of gentlemen“ (Equivalence Theory)

This phrase literally translates to „nedostatek gentlemanů“ in Czech. However, a more natural-sounding way to express the lack of available dance partners in Czech social gatherings could be „málo tanečníků“ (few dancers).

Challenge 2: „Detest“ and „Fastidious“ (Domestication vs. Foreignization)

These words convey a strong aversion to dancing. „Detestovat“ (detest) is a direct translation, but it might sound slightly formal. Depending on the overall tone we want to capture, a more colloquial option could be „nesnáším“ (I hate) or „nelíbí se mi“ (I don’t like). Similarly, „Fastidious“ translates to „náročný“ (demanding) but „vybíravý“ (picky) might be a closer match for the intended meaning in this context.

Challenge 3: „Assembly“ (Cultural Reference)

„Assembly“ refers to a formal social gathering. A direct translation, „shromáždění“ (gathering), might not evoke the same social setting. Depending on the historical period the Czech translation aims to convey, options could be „ples“ (ball) or „společenský večer“ (social evening).

Challenge 4: „Tolerable“ and „Give consequence“ (Finding the Right Nuance)

„Tolerable“ translates to „snesitelná“ (tolerable) in Czech, but it might sound too neutral.  A more fitting option could be „docela pěkná“ (quite pretty) to maintain the underlying slight towards Elizabeth. „Give consequence“ is a bit tricky.  „Dávat na odiv“ (to show off) might be too strong. A more nuanced option could be „věnovat pozornost“ (to pay attention to), highlighting Mr. Darcy’s disinterest in women ignored by others.

Challenge 5: „Lively, Playful Disposition“ (Maintaining Style)

These adjectives could be translated directly as „živá, hravá povaha“ (lively, playful nature), but capturing Elizabeth’s overall personality requires a broader approach. We can consider using additional details throughout the translation to showcase her wit and love for amusement.

By applying these solutions and considering the overall tone and themes, we can translate the excerpt while preserving the essence of the original English text for a Czech audience.

Copilot prompt:

The book Pride and Prejudice is not copyrighted, it is in the public domain. Could you help me with translation in this case?

First please apply the knowledge from steps 2 to 5 you provided to the excerpt. Find some passages that might be difficult to translate and try to find a good solution in Czech.

Copilot

Certainly! Since “Pride and Prejudice” by Jane Austen is in the public domain, I can help with the translation. Here’s how the excerpt might be translated into Czech, following the text analysis step:

Certainly! Applying steps 2 to 5 from the translation process to the excerpt from “Pride and Prejudice,” we can identify several challenges and propose solutions for translating into Czech:

Cultural Contextualization (Step 2): The social setting of a dance in Jane Austen’s time is culturally specific. The concept of “gentlemen” and “dances” as social currency might not have a direct equivalent in Czech culture. A translator might choose to keep these terms but ensure that the cultural significance is conveyed through context.

Lexical Choices (Step 3): The phrase “scarcity of gentlemen” could be challenging because it implies a social dynamic that is specific to the period. In Czech, it might be translated as “nedostatek pánů,” but the translator must ensure that the connotation of a social shortage is clear.

Preserving Style (Step 4): Austen’s style is characterized by its irony and understatement. For example, Mr. Darcy’s remark “She is tolerable, but not handsome enough to tempt me” is a polite yet cutting dismissal. The Czech translation must maintain this subtlety, perhaps as “Je snesitelná, ale není dost krásná, abych se nechal svést.”

Dialogue Translation (Step 5): The dialogue includes idiomatic expressions like “I hate to see you standing about by yourself in this stupid manner.” The word “stupid” here doesn’t mean unintelligent but rather pointless or frustrating. The Czech translation could be “Nesnáším tě vidět stát tady takhle zbytečně.”

ChatGPT dobře vysvětluje, na co si při překladu textu z tohoto období musíme dát pozor. Zmiňuje například kulturní kontext, jazyk daného období nebo charakteristiku jednotlivých postav. Taky dobře identifikovala pasáže, které se budou těžko překládat, ale její řešení se česky nečtou moc dobře. Neposkytuje také žádné vysvětlení nebo alternativy, ale to by se dalo vyřešit dalším promptem.

Gemini provedla podle mě dobrou analýzu složitých pasáží a využila i různé poznatky z teorie překladu. Napadla ji i dobrá řešení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ například přeložit “scarcity of gentlemen” jako “málo tanečníků” místo “nedostatek gentlemanů”. Kondrysová tuhle pasáž překládá jednoduše jako “chyběli tanečníci”, což se v češtině pěkně čte. Šimková tuhle část přeložila jako “poněvadž bylo na plese málo pánů,” a Noska výrazu “scarcity” pravděpodobně neporozuměl a přeložil ho jako “bylo pánů příliš mnoho”. Stejně tak si Gemini díky tomuto promptu uvědomila, že překládat “fastidious” jako “náročný” by nepůsobilo přirozeně, takže zvolila “vybíravý”, což je řešení, se kterým přišli překladatelé Šimková i Noska. Kondrysová tenhle úsek překládá jako “Nedělal bych takové drahoty ani za širý svět”. Dneska bychom možná řekli spíš “ani za nic” nebo něco podobného, ale i tak je tento překlad asi nejpřirozenější.

Copilot také dobře popsal, s jakými kulturními, jazykovými a stylistickými výzvami se budou překladatelé tohoto textu potýkat. Rozpoznal podobné problematické pasáže jako Gemini a ChatGPT. Jeho řešení ale nejsou nijak extra čtivá, tak uvidíme, jak se popere s celým překladem.

Pak jsem už AI požádala o překlad celého úryvku. Pasáže, které mi přijdou problematické, jsem označila tučně. Co se týče stylu, jedná se samozřejmě jen o moje osobní preference. 

Prompt:

Now bear in mind all the information you provided and translate the excerpt to Czech. 

ChatGPT

Certainly, here’s the translated excerpt:

„Elizabeth Bennetová byla nucena kvůli nedostatku pánů usednout na dvě tance; a během části té doby byl pan Darcy dostatečně blízko, aby slyšela rozhovor mezi ním a panem Bingleym, který přišel na pár minut z tance, aby přiměl svého přítele, aby se připojil.

„Pojďte, Darcy,“ řekl, „musím vás dostat k tanci. Nesnáším vás vidět stát sám tímto hloupým způsobem. Lépe byste si zatancoval.“

„Já určitě ne. Víte, jak to nesnáším, pokud nejsem s mým partnerem známo. Na takovém shromáždění by to bylo neúnosné. Vaše sestry jsou obsazené a v místnosti není žádná další žena, s níž by mi bylo příjemné tančit.“

„Nebudu tak pedantní jako ty,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, nikdy jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako dnes večer; a některé z nich vidíte jako neobvykle půvabné.“

„Tančíte s jedinou hezkou dívkou v místnosti,“ řekl pan Darcy, pohledem upřeným na nejstarší slečnu Bennetovou.

Oh! Je to nejkrásnější bytost, jakou jsem kdy spatřil! Ale za vámi sedí jedna z jejích sester, která je velmi hezká a odvážně řečeno, velmi příjemná. Dovolte mi, ať požádám svého partnera, aby vás představil.“

„Koho myslíte?“ a otočil se, aby na Elizabeth na okamžik pohlédl, dokud se mu nepodařilo zachytit její pohled, poté odvrátil svůj a chladně řekl: „Je přijatelná, ale ne dostatečně pohledná, abych se nechal svést; v současné době nejsem naladěn na to, abych dával význam mladým dámám, které jsou opomíjeny jinými muži. Raději byste se měla vrátit k partnerovi a užívat si jeho úsměvy, protože ztrácíte čas se mnou.“

Pan Bingley následoval jeho radu. Pan Darcy odešel; a Elizabeth zůstala s nenávistnými pocity k němu. Přesto ale příběh vyprávěla s velkou vervou mezi svými přáteli; měla totiž živou, hravou povahu, která se těšila z čehokoli směšného.“

Gemini

Pýcha a předsudek – Úryvek v češtině (Pride and Prejudice – Excerpt in Czech)

Nedostatek tanečníků donutil Elizabeth Bennetovou dvakrát usednout. A během té doby stál poblíž pan Darcy a Elizabeth zaslechla část jeho rozhovoru s panem Bingleym, který na chvíli opustil tanec, aby svého přítele přemluvil k účasti.

„Pojď, Darcy,“ řekl, „musíš tančit. Nemám rád, když takhle hloupě popocházíš o samotě. Bylo by mnohem lepší, kdybys tančil.“

„Rozhodně ne,“ odvětil. „Víš, jak tanec nesnáším, pokud nejsem se svou partnerkou zvlášť dobře seznámený. Na takovémto shromáždění by to bylo k nesnesení. Tvoje sestry tančí a v celém sále není jiná dáma, se kterou by tančení nebylo pro mě trestem.“

„Já bych rozhodně nebyl tak vybíravý jako ty,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, dnes večer jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako tady; a několik z nich je, jak vidíš, docela pěkných.“

„Tančíš s jedinou opravdu krásnou dívkou v sále,“ řekl pan Darcy a podíval se na starší slečnu Bennetovou.

„Ach! To je nejnádhernější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale za vámi sedí jedna z jejích sester, která je velmi pěkná a troufám si říct, že i velmi příjemná. Dovolte mi, abych požádal svou partnerku, aby vás představila.“

„Kterou myslíš?“ otočil se a na okamžik se na Elizabeth podíval, ale když jí zrakem padl do očí, odvrátil pohled a chladně řekl: „Je docela pěkná, ale ne dost na to, aby mě to lákalo. Momentálně nemám náladu věnovat pozornost mladým dámám, které jsou ostatními muži přehlíženy. Uděláš lépe, když se vrátíš ke své partnerce a budeš si užívat jejích úsměvů, protože se mnou ztrácíš čas.“

Pan Bingley se jeho rady řídil. Pan Darcy odešel a Elizabeth na něj nezůstaly zrovna vřelé pocity. Mezi svými přáteli však tento příběh vyprávěla s velkou vervou, neboť měla živou, hravou povahu, která s radostí nacházela humor v něčem směšném.

Copilot

Elizabeth Bennetová byla nucena, kvůli nedostatku gentlemanů, sedět během dvou tanců; a po část té doby stál pan Darcy dost blízko, aby slyšela konverzaci mezi ním a panem Bingleyem, který přišel z tance na několik minut, aby přemluvil svého přítele, aby se přidal.

„Pojď, Darcy,“ řekl, „musíš tančit. Nesnáším tě vidět takhle stát samotného v této hloupé manýře. Bylo by lepší, kdybys tančil.“

„Určitě nebudu. Víš, jak to nesnáším, pokud neznám svou partnerku. Na takovém shromáždění, jako je toto, by to bylo nesnesitelné. Tvé sestry jsou zaneprázdněné a není tu žádná další žena, s kterou by pro mě nebylo trestem tančit.“

„Nebyl bych tak vybíravý, jako jsi ty,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, nikdy jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako dnes večer; a několik z nich je neobyčejně hezkých.“

„Tančíš s jedinou hezkou dívkou v místnosti,“ řekl pan Darcy, dívaje se na nejstarší slečnu Bennetovou.

„Ó! Je to nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy viděl! Ale jedna z jejích sester sedí hned za tebou, je velmi hezká a troufám si říct, že velmi příjemná. Nech mě, abych požádal mou partnerku, aby tě představila.“

„Kterou máš na mysli?“ a otáčejíc se, podíval se na okamžik na Elizabeth, dokud, když se setkali pohledy, neodvrátil svůj vlastní a chladně řekl: „Je snesitelná, ale není dost hezká, abych se nechal svést; v současné době nemám náladu dávat důležitost mladým damám, které jsou opomíjeny jinými muži. Raději bys se měl vrátit ke své partnerce a užívat si jejích úsměvů, protože se mnou promarníš svůj čas.“

Pan Bingley poslechl jeho radu. Pan Darcy odešel; a Elizabeth zůstala bez příliš srdečných pocitů k němu. Přesto příběh vyprávěla mezi svými přáteli s velkým elánem; neboť měla živou, hravou povahu, která se bavila vším směšným.

This translation attempts to capture the nuances of the original text, including the formality of the language, the cultural context, and the subtleties of character interaction. It’s important to note that translating literature is as much an art as it is a science, and different translators might approach the text in various ways. The above translation is one of many possible interpretations

Úryvek přeložený ChatGPT není úplně nepoužitelný, ale obsahuje dost chyb a anglicismů. Překlad obsahuje gramatické chyby  jako “usednout na dvě tance” a také stylisticky neobratná spojení jako “přišel na pár minut z tance” nebo “Nesnáším vás vidět stát sám tímto hloupým způsobem”. Stejně tak interpunkce i struktura vět zůstává dost anglická. Bingley a Darcy si v úryvku vykají, ale stejně jako překladatelé Pýchy a předsudku si myslím, že by si měli tykat, protože se jedná o velmi blízké přátele. Dále například v češtině nedává moc smysl věta “Víte, jak to nesnáším, pokud nejsem s mým partnerem známo”, kde se navíc jedná o partnerku, ne o partnera.

Pro porovnání, tuhle větu Šimková překládá jako “Víš, jak se mi příčí tančit, neznám-li se dobře se svou tanečnicí.“, Noska jako: “Kdepak, víš přece, že to nemám vůbec rád, leda bych byl blízce seznámen se svou partnerkou.” a Kondrysová jako “Víš dobře, jak je mi to proti mysli, neznám-li dobře svou partnerku.”. Možná by ChatGPT potřebovala víc kontextu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠  do placené verze se dají nahrát i soubory, takže kdybych jí nahrála třeba větší část knihy, zvládla by potom překlad lépe. 

Překlad od Gemini je celkem čitelný. Stále obsahuje stylistické chyby a anglicismy, ale zní lépe česky a některá řešení nejsou špatná (například první věta “Nedostatek tanečníků donutil Elizabeth Bennetovou dvakrát usednout.”) Bingley a Darcy si tykají, pak ale najednou dialog přejde do vykání. To ale by šlo jednoduše opravit tím, že bychom Gemini dali nový prompt, ať vše přepíše do tykání. Dialogy se čtou lépe než od ChatGPT a v textu nejsou gramatické chyby.

Překlad od Copilotu se taky nečte moc příjemně, protože mi přijde hodně ovlivněný anglickým originálem. Věty jsou nepřirozeně členěné, mají ponechanou anglickou interpunkci a obsahují doslova přeložené fráze, které nezní česky. Je zajímavé, že Copilot oproti ostatním testovaným AI používá přechodníky (dívaje, otáčejíc). Za mě to už i v takovémhle textu působí zastarale, ale vysloveně špatně to není. 

Pro zajímavost uvádím překlady první věty tohoto úryvku od AI i lidských překladatelů:

Originál od Austen

Elizabeth Bennet had been obliged, by the scarcity of gentlemen, to sit down for two dances; and during part of that time, Mr. Darcy had been standing near enough for her to hear a conversation between him and Mr. Bingley, who came from the dance for a few minutes, to press his friend to join it.

Šimková

Poněvadž bylo na plese málo pánů, Eliška Bennetová zůstala po dva tance sedět; skoro po celou tu dobu pan Darcy stál kousek za ní, ale dost blízko, aby zaslechla rozhovor mezi ním a panem Bingleyem. 

Noska

Elisa Bennetová musila vzhledem k tomu, že bylo pánů příliš mnoho, sedět asi dva tance. V té době pan Darcy stál u ní tak blízko, že mohla slyšet, co si povídal s panem Bingleyem, který se právě vrátil z tanečního kola a naléhal na svého přítele, aby si šel také zatančit.

Kondrysová

Jelikož chyběli tanečníci, byla Elizabeth Bennetová nucena dva kousky prosedět, a během této doby stanul pan Darcy na chvíli poblíž, takže zaslechla rozhovor mezi ním a panem Bingleym, jenž opustil na několik minut parket, aby přiměl přítele si zatančit.

ChatGPT

Elizabeth Bennetová byla nucena kvůli nedostatku pánů usednout na dvě tance; a během části té doby byl pan Darcy dostatečně blízko, aby slyšela rozhovor mezi ním a panem Bingleym, který přišel na pár minut z tance, aby přiměl svého přítele, aby se připojil.

Gemini

Nedostatek tanečníků donutil Elizabeth Bennetovou dvakrát usednout. A během té doby stál poblíž pan Darcy a Elizabeth zaslechla část jeho rozhovoru s panem Bingleym, který na chvíli opustil tanec, aby svého přítele přemluvil k účasti.

Copilot

Elizabeth Bennetová byla nucena, kvůli nedostatku gentlemanů, sedět během dvou tanců; a po část té doby stál pan Darcy dost blízko, aby slyšela konverzaci mezi ním a panem Bingleyem, který přišel z tance na několik minut, aby přemluvil svého přítele, aby se přidal.

Potom jsem AI dala za úkol, aby po sobě překlad zrevidovala. Lepší řešení jsem označila kurzívou a změny, které jsou stejně špatné (nebo horší) než v původním překladu, jsem označila tučně.

Prompt:

Now do the revision and editing of the Czech text as described in step X (následovalo číslo kroku, ve kterém AI popisovala revizi) . Bear in mind that the Czech text should read naturally and smoothly.

ChatGPT

Certainly, here’s the revised and edited version of the Czech text to ensure accuracy, coherence, and fidelity to the original work while maintaining naturalness and smoothness:

„Elizabeth Bennetová byla nucena kvůli nedostatku pánů usednout na dva tance; a během části té doby byl pan Darcy dostatečně blízko, aby slyšela rozhovor mezi ním a panem Bingleym, který přišel z tance na pár minut, aby přiměl svého přítele, aby se připojil.

„Pojďte, Darcy,“ řekl, „musím vás dostat k tanci. Nesnáším vás vidět stát sám tímto hloupým způsobem. Lépe byste si zatancoval.“

„Já určitě ne. Víte, jak to nesnáším, pokud nejsem s mým partnerem blíže seznámen. Na takovém shromáždění by to bylo neúnosné. Vaše sestry jsou obsazené a v místnosti není žádná další žena, s níž by mi bylo příjemné tančit.“

„Nebudu tak přísný jako vy,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, nikdy jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako dnes večer; a některé z nich vidíte jako neobvykle půvabné.“

„Tančíte s jedinou hezkou dívkou v místnosti,“ řekl pan Darcy, pohledem upřeným na nejstarší slečnu Bennetovou.

„Oh! Je to nejkrásnější bytost, jakou jsem kdy spatřil! Ale za vámi sedí jedna z jejích sester, která je velmi hezká a odvážně řečeno, velmi příjemná. Dovolte mi, ať požádám svého partnera, aby vás představil.“

„Koho myslíte?“ a otočil se, aby na Elizabeth na okamžik pohlédl, dokud se mu nepodařilo zachytit její pohled, poté odvrátil svůj a chladně řekl: „Je přijatelná, ale ne dostatečně pohledná, abych se nechal svést; v současné době nejsem naladěn na to, abych dával význam mladým dámám, které jsou opomíjeny jinými muži. Raději byste se měla vrátit k partnerovi a užívat si jeho úsměvy, protože ztrácíte čas se mnou.“

Pan Bingley následoval jeho radu. Pan Darcy odešel; a Elizabeth zůstala s nenávistnými pocity k němu. Přesto ale příběh vyprávěla s velkou vervou mezi svými přáteli; měla totiž živou, hravou povahu, která se těšila z čehokoli směšného.“

Gemini

Pýcha a předsudek – Úryvek v češtině (revidovaný) (Pride and Prejudice – Excerpt in Czech (revised))

Revize:

Here’s the revised excerpt with some tweaks for a smoother flow and a more natural register:

 • „Shromáždění“ to „společenském večeru“ – This change emphasizes the social nature of the gathering.
 • „Dva tanců“ to „dvakrát odpočívat“ – Sounds more natural than sitting down „for two dances.“
 • „Zvláště dobře seznámený“ to „dobře ji neznám“ – Shortens the sentence and keeps the intended meaning.
 • „Trochu“ before „docela pěkná“ – Adds a slight dig at Elizabeth’s looks, mirroring the original „tolerable.“
 • „Představil“ to „seznámil“ – „Seznámit“ is more common for introductions.
 • „Vřelé pocity“ to „nejlepší pocit“ – „Nejlepší pocit“ strengthens the negative connotation.
 • „S vervou“ to „s chutí“ – „S chutí“ conveys Elizabeth’s amusement more naturally.

Reading Aloud:

Reading the revised text aloud ensures a natural flow. Here, everything seems to flow smoothly.

Final Text:

Na společenském večeru musela Elizabeth Bennetová kvůli nedostatku tanečníků dvakrát odpočívat. A během té doby zaslechla část rozhovoru pana Darcyho s panem Bingleym, který na chvíli opustil tanec, aby svého přítele přemluvil k účasti.

„Pojď, Darcy,“ řekl, „musíš tančit. Nemám rád, když takhle popocházíš o samotě. Bylo by mnohem lepší, kdybys tančil.“

„Rozhodně ne,“ odvětil. „Víš, jak tanec nesnáším, pokud partnerku dobře neznám. Na takovémto večírku by to bylo k nesnesení. Tvoje sestry tančí a v celém sále není jiná dáma, se kterou by tančení nebylo pro mě trestem.“

„Já bych rozhodně nebyl tak vybíravý jako ty,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, dnes večer jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako tady; a několik z nich je, jak vidíš, trochu docela pěkných.“

„Tančíš s jedinou opravdu krásnou dívkou v sále,“ řekl pan Darcy a podíval se na starší slečnu Bennetovou.

„Ach! To je nejnádhernější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale za vámi sedí jedna z jejích sester, která je velmi pěkná a troufám si říct, že i velmi příjemná. Dovolte mi, abych požádal svou partnerku, aby vás seznámil.“

„Kterou myslíš?“ otočil se a na okamžik se na Elizabeth podíval, ale když jí zrakem padl do očí, odvrátil pohled a chladně řekl: „Je trochu docela pěkná, ale ne dost na to, aby mě to lákalo. Momentálně nemám náladu věnovat pozornost mladým dámám, které jsou ostatními muži přehlíženy. Uděláš lépe, když se vrátíš ke své partnerce a budeš si užívat jejích úsměvů, protože se mnou ztrácíš čas.“

Pan Bingley se jeho rady řídil. Pan Bingley se jeho rady řídil. Pan Darcy odešel a Elizabeth na něj nezůstaly nejlepší pocity. Mezi svými přáteli však tento příběh vyprávěla s chutí, neboť měla živou, hravou povahu, která s radostí nacházela humor v něčem směšném.

Copilot

Revising and editing a translated text is an essential part of the translation process. It ensures that the final product is polished, accurate, and reads naturally in the target language. Here’s how I would approach the revision and editing of the Czech translation:

Read for Clarity: I would read through the Czech translation to ensure that it conveys the original meaning clearly and accurately. This involves checking for any ambiguous phrases and refining them for better clarity.

Check for Consistency: I would ensure that the translation is consistent in terms of terminology, style, and tone throughout the text. This includes maintaining the use of formal or informal language as appropriate to the context.

Cultural Adaptation: I would review the cultural references and idiomatic expressions to make sure they are appropriate for Czech readers and that they maintain the essence of the original text.

Language Flow: I would adjust sentence structure and word choice to ensure the text flows smoothly in Czech. This might involve rephrasing awkward constructions or choosing synonyms that fit better in the context.

Proofreading: I would meticulously check the translation for any grammatical, spelling, or punctuation errors. This step is crucial for the professionalism and readability of the text.

Feedback: If possible, I would seek feedback from native Czech speakers or other translators to gain different perspectives on the translation’s quality and readability.

Final Review: After making necessary revisions and incorporating feedback, I would perform a final review to ensure the translation is ready for publication.

Since I cannot physically edit the text, I will demonstrate how the translation might be refined for natural flow and readability:

Elizabeth Bennetová musela kvůli nedostatku gentlemanů vynechat dva tance; a po část toho času stál pan Darcy dostatečně blízko, aby slyšela jeho rozhovor s panem Bingleyem, který se na chvíli od tance odmlčel, aby přesvědčil svého přítele, aby se přidal.

„Pojď, Darcy,“ naléhal na něj, „musíš tančit. Nesnáším, když tě vidím takto stát osamoceně v této hloupé pozici. Mnohem lépe bys udělal, kdybys tančil.“

„Určitě ne. Víš, že to nesnáším, pokud dobře neznám svou partnerku. Na takovém večírku by to bylo pro mě nesnesitelné. Tvé sestry jsou zaneprázdněné a není tu žádná další dáma, s kterou by pro mě nebylo trestem tančit.“

„Nebyl bych tak vybíravý jako ty,“ odvětil pan Bingley, „ani za království! Čestně, nikdy jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako dnes večer; a několik z nich je opravdu kouzelných.“

„Tančíš s jedinou krásnou dívkou v místnosti,“ poznamenal pan Darcy, pohlížejíc na nejstarší slečnu Bennetovou.

„Ó! Je to nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale jedna z jejích sester sedí hned za tebou, je velmi hezká a troufám si říct, že velmi milá. Dovol mi, abych požádal mou partnerku, aby tě představila.“

„Kterou máš na mysli?“ a otočiv se, podíval se na okamžik na Elizabeth, ale když se jejich pohledy setkaly, odvrátil svůj a chladně prohlásil: „Je snesitelná, ale není dost krásná, abych se nechal svést; momentálně nemám náladu přisuzovat význam dámám, které jsou opomíjeny ostatními muži. Raději bys se měl vrátit ke své partnerce a užívat si jejích úsměvů, protože se mnou ztrácíš čas.“

Pan Bingley poslechl jeho radu. Pan Darcy se vzdálil; a Elizabeth zůstala s ne příliš srdečnými pocity k němu. Přesto tento příběh vyprávěla mezi svými přáteli s velkým nadšením; neboť měla živou, hravou povahu, která se bavila vším směšným.

This revised version aims to improve the natural flow and readability of the Czech translation while preserving the original meaning and style of Jane Austen’s work. It’s important to remember that translation is an iterative process, and multiple rounds of revision and editing are often necessary to achieve the best result. The above text is a refined version that would be further polished through the steps outlined.

Jednotlivé AI se s revizí popraly se střídavými úspěchy. ChatGPT toho moc neopravila, ale dvě neobratná spojení se jí podařilo vyřešit lépe. Stejně ale text kvalitou velmi pokulhává za překladem od člověka.

Gemini se podle mě revize moc nevydařila, protože opravila i celkem použitelná řešení a v některých případech překlad spíš zhoršila. Taky úplně vynechala překlad slova “stupid” ve větě  “I hate to see you standing about by yourself in this stupid manner”.

Zato Copilot text opravil celkem dobře, přijde mi, že dost opravených výrazů je skutečně lepších než v původním překladu. Zkusila jsem tedy ještě umělé inteligenci napsat prompt, aby ve svém překladu našla nějaké nepřirozené výrazy nebo věty, vymyslela tři řešení a vybrala to nejlepší. Změny, které AI provedla, označím tučně.

Prompt:

Now please find any uncommon words, phrases or references in your translation that may not sound natural in Czech. Brainstorm 3 variants for each of them and choose the best one.

ChatGPT

Certainly, let’s focus on steps 7 and 8 and identify any uncommon words, phrases, or references in the translation. Then, I’ll brainstorm three variants for each and choose the best one to ensure cultural sensitivity and reader reception.

Uncommon Words/Phrases/References:

a. „Na mou čest“ – This phrase, meaning „on my honor,“ may not be commonly used in contemporary Czech.

b. „Požádám svého partnera, aby vás představil“ – The phrase „aby vás představil“ (to introduce you) might be formal and less commonly used in everyday language.

 1. c. „Opomíjeny jinými muži“ – The term „opomíjeny“ (neglected) might be less common in casual conversation.

Variants:

a. „Na mou čest“ – „Slibuji“ (I promise), „Slibuji na mou čest“ (I promise on my honor), „Zapřísahám se“ (I swear).

b. „Požádám svého partnera, aby vás představil“ – „Ať vás můj přítel seznámí“ (Let my friend introduce you), „Nechte mě, abych vás představil“ (Let me introduce you), „Dovolte mi, ať vás představím“ (Allow me to introduce you).

 1. c. „Opomíjeny jinými muži“ – „Neberou je ostatní muži vážně“ (Other men don’t take notice of them), „Ignorovány ostatními muži“ (Ignored by other men), „Neviděné ostatními muži“ (Unseen by other men).

Best Choices:

a. „Slibuji na mou čest“ – This phrase maintains the formality and meaning of „on my honor“ while being more universally understood.

b. „Dovolte mi, ať vás představím“ – This variation is polite and commonly used in introductions, ensuring clarity and naturalness.

 1. c. „Ignorovány ostatními muži“ – This variant effectively conveys the idea of being neglected by others in a straightforward manner.

Revising the original text with these variants:

„Elizabeth Bennetová byla nucena kvůli nedostatku pánů usednout na dva tance; a během části té doby byl pan Darcy dostatečně blízko, aby slyšela rozhovor mezi ním a panem Bingleym, který přišel z tance na pár minut, aby přiměl svého přítele, aby se připojil.

„Pojďte, Darcy,“ řekl, „musím vás dostat k tanci. Nesnáším vás vidět stát sám tímto hloupým způsobem. Lépe byste si zatancoval.“

„Já určitě ne. Víte, jak to nesnáším, pokud nejsem s mým partnerem blíže seznámen. Na takovém shromáždění by to bylo neúnosné. Vaše sestry jsou obsazené a v místnosti není žádná další žena, s níž by mi bylo příjemné tančit.“

„Nebudu tak přísný jako vy,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, nikdy jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako dnes večer; a některé z nich vidíte jako neobvykle půvabné.“

„Tančíte s jedinou hezkou dívkou v místnosti,“ řekl pan Darcy, pohledem upřeným na nejstarší slečnu Bennetovou.

„Oh! Je to nejkrásnější bytost, jakou jsem kdy spatřil! Ale za vámi sedí jedna z jejích sester, která je velmi hezká a odvážně řečeno, velmi příjemná. Dovolte mi, ať vás představím.“

„Koho myslíte?“ a otočil se, aby na Elizabeth na okamžik pohlédl, dokud se mu nepodařilo zachytit její pohled, poté odvrátil svůj a chladně řekl: „Je přijatelná, ale ne dostatečně pohledná, abych se nechal svést; v současné době nejsem naladěn na to, abych dával význam mladým dámám, které jsou ignorovány ostatními muži. Raději byste se měla vrátit k partnerovi a užívat si jeho úsměvy, protože ztrácíte čas se mnou.“

Pan Bingley následoval jeho radu. Pan Darcy odešel; a Elizabeth zůstala s nenávistnými pocity k němu. Přesto ale příběh vyprávěla s velkou vervou mezi svými přáteli; měla totiž živou, hravou povahu, která se těšila z čehokoli směšného.“

Gemini

 1. Phrase: „Na společenském večeru“ (at a social gathering)
 • Variants:
  • Na bále (at a ball) – More formal and specific to dancing events.
  • Na společenské akci (at a social event) – Broader term but might lack the specific atmosphere.
  • Na plese (at a dance) – Informal and might not capture the grandness of the event.
 • Best Choice:  Based on the context of dancing and the lack of mention of a specific occasion like a ball, „Na společenském večeru“ remains the most suitable choice.
 1. Phrase: „Rozhodně ne“ (Absolutely not)
 • Variants:
  • V žádném případě (In no case) – More formal and emphatic.
  • Ani náhodou (Not a chance) – More informal and stronger refusal.
  • Určitě ne (Certainly not) – Similar strength to „Rozhodně ne“ but slightly less emphatic.
 • Best Choice: „Rozhodně ne“ works well here, conveying a clear and firm refusal that matches the context.
 1. Phrase: „Trochu docela pěkných“ (A little bit quite pretty)
 • Variants:
  • Prostě pěkné (Simply pretty) – Straightforward and avoids repetition.
  • Docela pohledné (Quite attractive) – Stronger emphasis on attractiveness.
  • Příjemné na pohled (Pleasant to look at) – Highlights a more gentle appeal.
 • Best Choice: „Docela pěkné“ remains the most fitting choice.  „Trochu“ adds a subtle dig at Elizabeth’s looks, mirroring the original „tolerable,“ while „docela“ maintains the intended level of „pretty“ without going overboard.

Na společenském večeru musela Elizabeth Bennetová kvůli nedostatku tanečníků dvakrát odpočívat. A během té doby zaslechla část rozhovoru pana Darcyho s panem Bingleym, který na chvíli opustil tanec, aby svého přítele přemluvil k účasti.

„Pojď, Darcy,“ řekl, „musíš tančit. Nemám rád, když takhle popocházíš o samotě. Bylo by mnohem lepší, kdybys tančil.“

Rozhodně ne,“ odvětil. „Víš, jak tanec nesnáším, pokud partnerku dobře neznám. Na takovémto večírku by to bylo k nesnesení. Tvoje sestry tančí a v celém sále není jiná dáma, se kterou by tančení nebylo pro mě trestem.“

„Já bych rozhodně nebyl tak vybíravý jako ty,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, dnes večer jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako tady; a několik z nich je, jak vidíš, trochu docela pěkných.“

„Tančíš s jedinou opravdu krásnou dívkou v sále,“ řekl pan Darcy a podíval se na starší slečnu Bennetovou.

„Ach! To je nejnádhernější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale za vámi sedí jedna z jejích sester, která je velmi pěkná a troufám si říct, že i velmi příjemná. Dovolte mi, abych požádal svou partnerku, aby vás seznámil.“

„Kterou myslíš?“ otočil se a na okamžik se na Elizabeth podíval, ale když jí zrakem padl do očí, odvrátil pohled a chladně řekl: „Je trochu docela pěkná, ale ne dost na to, aby mě to lákalo. Momentálně nemám náladu věnovat pozornost mladým dámám, které jsou ostatními muži přehlíženy. Uděláš lépe, když se vrátíš ke své partnerce a budeš si užívat jejích úsměvů, protože se mnou ztrácíš čas.“

Pan Bingley se jeho rady řídil. Pan Darcy odešel a Elizabeth na něj nezůstaly nejlepší pocity. Mezi svými přáteli však tento příběh vyprávěla s chutí, neboť měla živou, hravou povahu, která s radostí nacházela humor v něčem směšném.

Copilot

Certainly! Let’s examine the translated text for any uncommon words, phrases, or references that may not sound natural in Czech and brainstorm three variants for each:

 1. “Snesitelná” (tolerable)
  • Přijatelná
  • Akceptovatelná
  • Znášenlivá
 2. Chosen Variant: “Přijatelná” is more commonly used in contemporary Czech and conveys a similar level of indifference without sounding too formal.
 3. “Hravou povahu” (playful disposition)
  • Žertovnou povahu
  • Veselou povahu
  • Lehkomyslnou povahu
 4. Chosen Variant: “Veselou povahu” sounds more natural and positive, fitting the context of Elizabeth’s character who finds joy even in ridiculous situations.
 5. “Manýra” (manner)
  • Způsob
  • Styl
  • Postoj
 6. Chosen Variant: “Způsob” is a more neutral term that can be used to describe Darcy’s behavior without the negative connotation of “manýra,” which can imply affectation.
 7. “Opomíjeny ostatními muži” (slighted by other men)
  • Přehlíženy ostatními muži
  • Ignorovány ostatními muži
  • Opomenuty ostatními muži
 8. Chosen Variant: “Přehlíženy ostatními muži” captures the sense of being overlooked or ignored, which fits the context better.
 9. “Promarníš svůj čas” (you are wasting your time)
  • Plýtvaš svým časem
  • Ztrácíš svůj čas
  • Mrháš svým časem
 10. Chosen Variant: “Ztrácíš svůj čas” is a common expression in Czech and conveys the futility of the effort without implying deliberate waste.

Incorporating these chosen variants, the revised passage in Czech would read:

Elizabeth Bennetová musela kvůli nedostatku gentlemanů vynechat dva tance; a po část toho času stál pan Darcy dostatečně blízko, aby slyšela jeho rozhovor s panem Bingleyem, který se na chvíli od tance odmlčel, aby přesvědčil svého přítele, aby se přidal.

„Pojď, Darcy,“ naléhal na něj, „musíš tančit. Nesnáším, když tě vidím takto stát osamoceně v tomto hloupém způsobu. Mnohem lépe bys udělal, kdybys tančil.“

„Určitě ne. Víš, že to nesnáším, pokud dobře neznám svou partnerku. Na takovém večírku by to bylo pro mě nesnesitelné. Tvé sestry jsou zaneprázdněné a není tu žádná další dáma, s kterou by pro mě nebylo trestem tančit.“

„Nebyl bych tak vybíravý jako ty,“ odvětil pan Bingley, „ani za království! Čestně, nikdy jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako dnes večer; a několik z nich je opravdu kouzelných.“

„Tančíš s jedinou krásnou dívkou v místnosti,“ poznamenal pan Darcy, pohlížejíc na nejstarší slečnu Bennetovou.

„Ó! Je to nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale jedna z jejích sester sedí hned za tebou, je velmi hezká a troufám si říct, že velmi milá. Dovol mi, abych požádal mou partnerku, aby tě představila.“

„Kterou máš na mysli?“ a otočiv se, podíval se na okamžik na Elizabeth, ale když se jejich pohledy setkaly, odvrátil svůj a chladně prohlásil: „Je přijatelná, ale není dost krásná, abych se nechal svést; momentálně nemám náladu přisuzovat význam dámám, které jsou přehlíženy ostatními muži. Raději bys se měl vrátit ke své partnerce a užívat si jejích úsměvů, protože se mnou ztrácíš čas.“

Pan Bingley poslechl jeho radu. Pan Darcy se vzdálil; a Elizabeth zůstala s ne příliš srdečnými pocity k němu. Přesto tento příběh vyprávěla mezi svými přáteli s velkým nadšením; neboť měla živou, veselou povahu, která se bavila vším směšným.

This version should sound more natural to Czech readers while still faithfully representing the original English text. It’s important to note that translation is a subjective process, and different translators might choose different variants based on their interpretation and style preferences. The above choices are made with the aim of creating a smooth and natural-sounding Czech translation.

ChatGPT navrhla tři úpravy, ale nakonec spojení “na mou čest” podle svého návrhu neopravila, nevím proč. “Dovolte mi, ať vás představím” zas vynechává slovo “partner”. Pro zajímavost, Kondrysová tuhle část přeložila jako “Dovol, ať ti ji má tanečnice představí.” Noska jako: “Řeknu své partnerce, aby tě jí představila”. A Šimková: “Požádám svoji tanečnici, aby ti ji představila, dovolíš”. Řešení Kondrysové mi přijde nejpřirozenější a hezky se vyhýbá doslovnému překladu slova “partnerka”, které v tomhle kontextu v češtině moc nefunguje. Co se týče poslední opravy, “opomíjeny ostatními muži” mi možná přišlo lepší než “ignorovány”, ale to už se jedná asi o osobní stylistické preference.

Gemini sice navrhla tři nepřirozeně znějící výrazy, nakonec se ale přesvědčila, že její původní řešení byla dobrá a nezměnila je, i když “trochu docela pěkná” v češtině nezní dobře.

Copilot opravil “snesitelná” (“tolerable”) na “přijatelná”, ale ani jeden výraz mi nezní moc dobře česky. V překladu Kondrysové najdeme “ušla by”, což už zní přirozeněji. Šimková tenhle výraz překládá jako “ujde” a Noska jako “snesitelná”. 

Výraz “slighted” překládá Copilot jako “přehlíženy”. Překladatelé Pýchy a předsudku překládali takhle:

Austen: She is tolerable, but not handsome enough to tempt me; I am in no humour at present to give consequence to young ladies who are slighted by other men.

Šimková: “mladých dam, kterých si ostatní páni nevšímají”

Noska: “všímat si děvčat, které nechali sedět jiní muži”

Kondrysová: “mladé dámy, které jiní muži pomíjejí”

“Nevšímají” a “přehlíženy” mi osobně přijde nejlepší, ale to už je znova otázka osobní stylové preference, určitě je víc dobrých řešení.

Poslední slovní spojení “lively, playful disposition” Copilot vyřešil hezky jako “živá, veselá povaha”. “Veselá povaha” mi zní lépe než “hravá”, tuhle pasáž přeložila Kondrysová stejně. Šimková překládá jako “letory veselé a žertovné” a Noska jako “živou, hravou povahu”.

Dole si můžete prohlédnout finální překlady od všech třech AI. Přidávám také porovnání s překlady od Evy Kondrysové (1967), Boženy Šimkové (1949) a Františka Nosky (1946). Níže jsou překlady taky k dispozici ke stažení ve Word souboru. Budu ráda, když mi do komentářů napíšete, co se vám na překladech líbí a proč.

ChatGPT

Elizabeth Bennetová byla nucena kvůli nedostatku pánů usednout na dva tance; a během části té doby byl pan Darcy dostatečně blízko, aby slyšela rozhovor mezi ním a panem Bingleym, který přišel z tance na pár minut, aby přiměl svého přítele, aby se připojil.

„Pojďte, Darcy,“ řekl, „musím vás dostat k tanci. Nesnáším vás vidět stát sám tímto hloupým způsobem. Lépe byste si zatancoval.“

„Já určitě ne. Víte, jak to nesnáším, pokud nejsem s mým partnerem blíže seznámen. Na takovém shromáždění by to bylo neúnosné. Vaše sestry jsou obsazené a v místnosti není žádná další žena, s níž by mi bylo příjemné tančit.“

„Nebudu tak přísný jako vy,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, nikdy jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako dnes večer; a některé z nich vidíte jako neobvykle půvabné.“

„Tančíte s jedinou hezkou dívkou v místnosti,“ řekl pan Darcy, pohledem upřeným na nejstarší slečnu Bennetovou.

„Oh! Je to nejkrásnější bytost, jakou jsem kdy spatřil! Ale za vámi sedí jedna z jejích sester, která je velmi hezká a odvážně řečeno, velmi příjemná. Dovolte mi, ať vás představím.“

„Koho myslíte?“ a otočil se, aby na Elizabeth na okamžik pohlédl, dokud se mu nepodařilo zachytit její pohled, poté odvrátil svůj a chladně řekl: „Je přijatelná, ale ne dostatečně pohledná, abych se nechal svést; v současné době nejsem naladěn na to, abych dával význam mladým dámám, které jsou ignorovány ostatními muži. Raději byste se měla vrátit k partnerovi a užívat si jeho úsměvy, protože ztrácíte čas se mnou.“

Pan Bingley následoval jeho radu. Pan Darcy odešel; a Elizabeth zůstala s nenávistnými pocity k němu. Přesto ale příběh vyprávěla s velkou vervou mezi svými přáteli; měla totiž živou, hravou povahu, která se těšila z čehokoli směšného.

Gemini

Na společenském večeru musela Elizabeth Bennetová kvůli nedostatku tanečníků dvakrát odpočívat. A během té doby zaslechla část rozhovoru pana Darcyho s panem Bingleym, který na chvíli opustil tanec, aby svého přítele přemluvil k účasti.

„Pojď, Darcy,“ řekl, „musíš tančit. Nemám rád, když takhle popocházíš o samotě. Bylo by mnohem lepší, kdybys tančil.“

„Rozhodně ne,“ odvětil. „Víš, jak tanec nesnáším, pokud partnerku dobře neznám. Na takovémto večírku by to bylo k nesnesení. Tvoje sestry tančí a v celém sále není jiná dáma, se kterou by tančení nebylo pro mě trestem.“

„Já bych rozhodně nebyl tak vybíravý jako ty,“ zvolal pan Bingley, „ani za království! Na mou čest, dnes večer jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako tady; a několik z nich je, jak vidíš, trochu docela pěkných.“

„Tančíš s jedinou opravdu krásnou dívkou v sále,“ řekl pan Darcy a podíval se na starší slečnu Bennetovou.

„Ach! To je nejnádhernější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale za vámi sedí jedna z jejích sester, která je velmi pěkná a troufám si říct, že i velmi příjemná. Dovolte mi, abych požádal svou partnerku, aby vás seznámil.“

„Kterou myslíš?“ otočil se a na okamžik se na Elizabeth podíval, ale když jí zrakem padl do očí, odvrátil pohled a chladně řekl: „Je trochu docela pěkná, ale ne dost na to, aby mě to lákalo. Momentálně nemám náladu věnovat pozornost mladým dámám, které jsou ostatními muži přehlíženy. Uděláš lépe, když se vrátíš ke své partnerce a budeš si užívat jejích úsměvů, protože se mnou ztrácíš čas.“

Pan Bingley se jeho rady řídil. Pan Darcy odešel a Elizabeth na něj nezůstaly nejlepší pocity. Mezi svými přáteli však tento příběh vyprávěla s chutí, neboť měla živou, hravou povahu, která s radostí nacházela humor v něčem směšném.

Copilot

Elizabeth Bennetová musela kvůli nedostatku gentlemanů vynechat dva tance; a po část toho času stál pan Darcy dostatečně blízko, aby slyšela jeho rozhovor s panem Bingleyem, který se na chvíli od tance odmlčel, aby přesvědčil svého přítele, aby se přidal.

„Pojď, Darcy,“ naléhal na něj, „musíš tančit. Nesnáším, když tě vidím takto stát osamoceně v tomto hloupém způsobu. Mnohem lépe bys udělal, kdybys tančil.“

„Určitě ne. Víš, že to nesnáším, pokud dobře neznám svou partnerku. Na takovém večírku by to bylo pro mě nesnesitelné. Tvé sestry jsou zaneprázdněné a není tu žádná další dáma, s kterou by pro mě nebylo trestem tančit.“

„Nebyl bych tak vybíravý jako ty,“ odvětil pan Bingley, „ani za království! Čestně, nikdy jsem nepotkal tolik příjemných dívek jako dnes večer; a několik z nich je opravdu kouzelných.“

„Tančíš s jedinou krásnou dívkou v místnosti,“ poznamenal pan Darcy, pohlížejíc na nejstarší slečnu Bennetovou.

„Ó! Je to nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale jedna z jejích sester sedí hned za tebou, je velmi hezká a troufám si říct, že velmi milá. Dovol mi, abych požádal mou partnerku, aby tě představila.“

„Kterou máš na mysli?“ a otočiv se, podíval se na okamžik na Elizabeth, ale když se jejich pohledy setkaly, odvrátil svůj a chladně prohlásil: „Je přijatelná, ale není dost krásná, abych se nechal svést; momentálně nemám náladu přisuzovat význam dámám, které jsou přehlíženy ostatními muži. Raději bys se měl vrátit ke své partnerce a užívat si jejích úsměvů, protože se mnou ztrácíš čas.“

Pan Bingley poslechl jeho radu. Pan Darcy se vzdálil; a Elizabeth zůstala s ne příliš srdečnými pocity k němu. Přesto tento příběh vyprávěla mezi svými přáteli s velkým nadšením; neboť měla živou, veselou povahu, která se bavila vším směšným.

Šimková

Poněvadž bylo na plese málo pánů, Eliška Bennetová zůstala po dva tance sedět; skoro po celou tu dobu pan Darcy stál kousek za ní, ale dost blízko, aby zaslechla rozhovor mezi ním a panem Bingleyem.

„Pojď tančit, Darcy,“ domlouval mu Bingley. „Nemohu se na to dívat, stojíš-li tu tak sám a sám. Vypadá to hloupě! Jdi raději tančit!“

„Ani mě nenapadne. Víš, jak se mi příčí tančit, neznám-li se dobře se svou tanečnicí. Tvoje sestry jsou zadány, a v celém sále není jediné ženy, aby pro mne nebylo trestem s ní tančit.“

„Nejsem tak vybíravý jako ty,“ usmál se Bingley, „čestné slovo, ještě jsem nikdy neviděl tolik roztomilých dívek pohromadě jako dnes večer zde.“

„Ty ovšem tančíš s jedinou hezkou dívkou v celé místnosti,“ poznamenal Darcy, utkvívaje pohledem na nejstarší slečně Bennetové.

„Ach, je to nejlíbeznější bytost, s jakou jsem se kdy setkal. Ale tamhle zrovna za tebou sedí jedna její sestra – je velmi hezká a zdá se i příjemná. Požádám svoji tanečnici, aby ti ji představila, dovolíš?“

„Která to je?“

 Otočil se a okamžik hleděl na Elišku. Jakmile se však jejich oči střetly, odvrátil zrak a řekl lhostejně: „Ujde, ale není zase tak tuze hezká, aby mě zvábila. A potom – nejsem právě v náladě, abych se ujímal mladých dam, kterých si ostatní páni nevšímají. Učiníš nejlépe, vrátíš-li se ke své společnici, a budeš-li se slunit v jejích úsměvech. Se mnou tu zbytečně maříš čas.“

Bingley poslechl jeho rady. Pan Darcy také odešel, jen Eliška zůstala; a její city k němu nebyly, rozumí se, nikterak přátelské. Vyprávěla později svým přítelkyním celý tento příběh s velkou živostí, neboť byla letory veselé a žertovné a libovala si ve všem, co bylo směšné.

Noska

Elisa Bennetová musila vzhledem k tomu, že bylo pánů příliš mnoho, sedět asi dva tance. V té době pan Darcy stál u ní tak blízko, že mohla slyšet, co si povídal s panem Bingleyem, který se právě vrátil z tanečního kola a naléhal na svého přítele, aby si šel také zatančit.

„Pojd, Darcy“, pravil, „pojď si zatančit. Mám přímo zlost, když tě tu tak vidím hloupě stát samotného. Kdybys šel raději tančit.“

„Kdepak, víš přece, že to nemám vůbec rád, leda bych byl blízce seznámen se svou partnerkou. V takovéhle společnosti by to bylo přímo nemožné. Tvé sestry jsou zadány a v sále již není žádná žena, s kterou by mi to nepřipadalo jako trest jít si zatancovat.“

 „Já bych nebyl tak vybíravý jako ty“, namítl Bingley, „ani za celý svět. Na mou čest, nikdy jsem neviděl tolik hezkých děvčat pohromadě, jako právě dnes večer. A jsou tady skutečně mezi nimi některé, které jsou neobyčejně hezké.“

„Ty tančíš s nejhezčí dívkou v sále“, pravil pan Darcy, pohlížeje na nejstarší slečnu Bennetovu.

„Oh, to je nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy spatřil. Ale tuhle je jedna z jejích sester, která sedí zrovna za tebou. Je velmi hezká a řekl bych velmi příjemná. Řeknu své partnerce, aby tě jí představila.“

„Kterou to myslíš?“ otočil se a pohlížel na chvíli na Lizzy, až zachytil její pohled. Rychle pohlédl stranou a chladně pronesl: „Je snesitelná, ale ne dost hezká, aby mne zlákala. A teď právě nejsem v náladě, všímat si děvčat, které nechali sedět jiní muži. Raději se vrať ke své tanečnici a užívej jejích úsměvů, protože tady se mnou zbytečně maříš čas.“

Pan Bingley poslechl jeho rady. Pan Darcy se vzdálil se svého místa a Lizzy zůstala na svém místě s pocity jistě nikterak přátelskými vůči němu. Vyprávěla však o tom vesele svým přítelkyním, protože měla živou, hravou povahu, která si pochutnala na všem směšném.

Kondrysová

Jelikož chyběli tanečníci, byla Elizabeth Bennetová nucena dva kousky prosedět, a během této doby stanul pan Darcy na chvíli poblíž, takže zaslechla rozhovor mezi ním a panem Bingleym, jenž opustil na několik minut parket, aby přiměl přítele si zatančit.

„Pojď, Darcy,“ pravil, „musím tě dostat do kola. Nelíbí se mi, že tu tak hloupě postáváš sám. Měl bys tančit.“

„Vyloučeno. Víš dobře, jak je mi to proti mysli, neznám-li dobře svou partnerku. V takovéhle společnosti by to bylo nesnesitelné. Tvoje sestry jsou zadány a vyzvat kteroukoli jinou by pro mne byl hotový trest.“

„Nedělal bych takové drahoty ani za širý svět!“ zvolal Bingley. „Na mou věru, co jsem živ, neseznámil jsem se ještě s tolika příjemnými dívkami za jediný večer; několik je jich tu přece velmi hezkých.“

„S jediným hezkým děvčetem v celém sále tančíš ty“ řekl pan Darcy a pohlédl na nejstarší slečnu Bennetovou.

„Ach, to je nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy spatřil! Ale přímo za tebou sedí jedna z jejích sester a taje také velmi půvabná a jistě i velmi milá. Dovol, ať ti ji má tanečnice představí.“

 „Která to je?“ ohlédl se a na okamžik se zadíval na Elizabeth; když se setkal s jejím pohledem, odvrátil se a chladně prohlásil: „Ušla by, ale není natolik hezká, aby mě uvedla v pokušení; kromě toho nemám chuť vyznamenávat svou pozorností mladé dámy, které jiní muži pomíjejí. Vrať se raději ke své tanečnici, nech se okouzlovat jejími úsměvy a nemař čas se mnou.“

Pan Bingley uposlechl této rady. Darcy poodešel a zanechal tam Elizabeth s velmi smíšenými pocity. Vylíčila však tu příhodu barvitě svým známým, neboť měla živou, veselou povahu a každá směšná příhoda ji dokázala pobavit.

A jaký je tedy výsledek celého mého bádání? Pokud překládáte literaturu, zatím se o živobytí pravděpodobně bát nemusíte. Otázkou je ale samozřejmě, na jak dlouho. AI se vyvíjí hodně rychle a je možné, že za pár let bude překládat jako člověk, kdo ví. Ale prozatím vám AI může v lecčem pomoct. Zajímavý mi třeba přijde postup, že přeložím text sama, pak pomocí pár promyšlených promptů nechám text přeložit taky umělou inteligenci (nebo jen nějaké problematické pasáže) a třeba ji napadnou nějaká řešení, která by mě osobně nenapadla. Taky můžete třeba dát AI k dispozici svůj vlastní překlad a dát jí za úkol, aby ho analyzovala a nabídla různé varianty překladu složitých pasáží. Můžete si nechat udělat analýzu postav, autorova stylu, zápletky a podobně. AI vám taky může opravit překlepy nebo zkontrolovat konzistenci překladu, například že všude překládáte jméno postavy stejně. Možností je spousta. Samozřejmě si jen dávejte pozor na autorská práva.

Každopádně mi v současnosti umělá inteligence nepřijde jako konkurence překladateli, který si dává velmi záležet na kvalitě. Ale špatné překladatele, kterým na kvalitě moc nezáleží, AI pravděpodobně nahradí rychleji. Ohroženější jsou pak asi taky víc překladatelé, kteří se specializují na překlad manuálů, techniky, IT a podobně (jako já 🙂), narozdíl od kreativnější literatury nebo komplexnějších překladů filmových titulků nebo lokalizace her. Určitě je ale dobré se s AI postupně seznamovat, protože se nám to v budoucnu bude hodit.

Comments

comments